practice your future

AVG

Algemeen

SIOCON is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.siocon.nl

Verlaat 20

2272WS Voorburg 

070 – 39 62 966


Henk Damen is de Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via info@siocon.nl.


Bescherming van uw privacy

SIOCON neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door SIOCON. Het betreft hier klantgegevens die door u zijn verstrekt en gegevens over die worden gebruikt in onze adviesopdrachten. SIOCON maakt geen gebruik van cookies bij bezoeken van de website. SIOCON gebruikt uw gegevens alleen als u toestemming geeft of indien SIOCON uw gegevens nodig heeft om producten of diensten aan u te leveren of dit reeds is gebeurd. De persoonsgegevens die u aan SIOCON verstrekt om u te informeren over de dienstverlening van SIOCON. Indien en wanneer SIOCON uw gegevens op enige andere wijze verwerkt, vereist dit uw (expliciete) toestemming..


Persoonsgegevens die wij verwerken

SIOCON verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit betreft onder meer de volgende gegevens: Bedrijfsnaam,  Voor- en achternaam,  Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer.

Persoonsgegevens die worden verstrekt  in het kader van adviesopdrachten, audits en inspecties worden alleen de kwalificatiegegevens (getuigschrift en geldigheid) van medewerkers geregistreerd, indien dit relevant is (zie ook onder ‘bewaartermijnen persoonsgegevens’).

Persoonsgegevens zoals Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens etc. van individuele medewerkers worden niet geregistreerd.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SIOCON verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Geautomatiseerde besluitvorming

SIOCON neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SIOCON) tussen zit.


Bewaartermijnen persoonsgegevens

SIOCON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:


Delen van persoonsgegevens met derden

SIOCON verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SIOCON blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen..


Bescherming van privacy van kinderen

SIOCON verzamelt geen gegevens van de bezoekers van onze website (zie onder ‘cookies, of vergelijkbare technieken’).


Cookies, of vergelijkbare technieken

Onze website en/of dienst maakt geen gebruik van cookies. SIOCON heeft geen intenties om gegevens te verzamelen over website bezoeken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SIOCON en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via het online formulier. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SIOCON neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@siocon.nl.

strategie innovatie organisatie consultancy

  SIOCON © 2007-2024

AVG